blank blank blank

נמאס לכם להתבייש בשיחות באנגלית?

הירשמו וקבלו מיד אפשרות לשיעור היכרות במחיר סמלי  מאשר קבלת מידע שיווקי וטיפים ללימוד אנגלית

  תקנון ומדיניות פרטיות

  הסכם בדבר תנאי שימוש ורכישה
  כללי
  • 1.בכל מקום בהסכם זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשתמע.
  • 2.בכל מקום בהסכם זה בו משתמשים בלשון יחיד, בהתאם להקשר הדברים והדבקם הכוונה גם ללשון רבים.
  • 3.כותרות הפרקים והסעיפים נועדו לצורך הנוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.
  • 4.בהסכם זה:
  • א.האתר – אתר אינטרנט שכתובתו www.speakingenglish.co.il.
  • ב.שיעור – שיעור ו/ או חבילה של מספר שיעורים פרטיים (להלן – חבילת שיעורים או חבילה) ללימוד ו/או תרגול של שפה המועבר בשידור חזותי על גבי רשת האינטרנט שמשכו עד 30 דקות שתחילתן במועד ובשעה שנקבעו לשיעור, ומועבר על-ידי ספק שיעורים (כהגדרתו להלן).
  • ג.ספק שיעורים – גוף ו/או אדם ו/או ישות משפטית המספק ו/או המעביר שעור ללימוד שפה.
  • ד.אדם – לרבות כל ישות משפטית כגון (ומבלי למצות) תאגיד, חברה, שותפות.
  • 5.אתר האינטרנט www.speakingenglish.co.il מספק שירותי תיווך בין מי שמעוניין ללמוד שפה ו/או לתרגל שפה ו/או לשפר ידיעותיו בשפה לבין ספק שיעורים. במסגרת השימוש באתר ניתן לרכוש שיעור ו/או חבילת שיעורים שיועברו על-ידי ספק שיעורים, והכל כמפורט באתר ובכפוף לכלל התנאים בהסכם זה בדבר תנאי שימוש ורכישה (להלן – ההסכם).
  • 6.הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שיעור באמצעות האתר (לרבות באמצעות נציג של האתר עמו שוחח ישירות ו/או סוכן מכירות של שירותי האתר) ו/או כל אדם המשתמש ו/או גולש באתר מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע להסכם זה במלואו, קרא אותו בעיון ומסכים לכל הוראותיו. לפיכך מי שמסתייג ו/או אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאיו של הסכם זה מתבקש שלא לרכוש שיעור ו/או לא לעשות כל שימוש שהוא באתר.
  • 7.רכישת שיעור והשימוש באתר נעשה אך ורק בכפוף לקבלתם ללא סייג של התנאים המפורטים בהסכם זה וכל הרוכש שיעור ו/או עושה שימוש באתר, מצהיר כדלקמן:
  • א.כי קרא בעיון את ההסכם במלואו;
  • ב.כי הינו מעל גיל 18 שנים ובעל כשרות משפטית מספקת להתקשר בהסכם זה;
  • ג.כי הינו בעל גמירות דעת מלאה, מקבל ומאשר ללא סייג, את כל התנאים המפורטים בהסכם ומתחייב, ללא סייג, לפעול בהתאם לקבוע בהסכם;
  • ד.כי רכישת שיעור ו/או שימוש באתר מכל סוג ו/או ביצוע רכישה באתר ו/או מילוי טפסים ו/או חתימה על הסכם זה שהוא מודפס ו/או מילוי טפסים אלקטרונים באתר מהווה ראיה חלוטה להסכמה לכל התנאים בהסכם זה ללא הגבלה או הסתייגות.
  • 8.רוכש שיעור מצהיר ומסכים כי האמור בהסכם זה גובר על ו/או מחליף כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות, הן באתר, הן של נציג של האתר והן של סוכן מכירות, ולא יהיה תוקף לכל התחייבות ו/או מצג ו/או הבטחה ו/או ויתור ו/או ארכה ו/או הנחה ו/או שינוי או תוספת להסכם זה ו/או בקשר אליו ו/או שנעשו באתר ו/או על-ידי נציג האתר ו/או סוכן מכירות אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על-ידי הצדדים.
  • 9.האתר הינו בבעלותה הבלעדית של פרקטיקה- למידה אפקטיבית בע"מ ח.פ 516528353(להלן –פרקטיקה) ומופעל על ידה. רק התנאים המפורטים בהסכם זה יחייבו את פרקטיקה בכל הקשור לעשיית שימוש באתר ולרכישת שיעור.
  • 10.לפרקטיקה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך למסור על כך הודעה, לשנות ו/או לבטל ו/או להשעות ו/או להוסיף ו/או לגרוע (להלן – השינוי) מהוראות הסכם זה, כאשר יובהר שכל שינוי תוקפו החל מהמועד בו בוצע ו/או פורסם באתר.
  • 11.לפרקטיקה, לרבות באמצעות נציג ו/או סוכן מכירות, זכאית ורשאית לסרב למכור שיעור ו/או למנוע שימוש ו/או גלישה באתר מכל אדם על-פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן סיבה או נימוק.
  • 12.ייתכן ובאתר יופיעו קישורים ו/או מודעות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שאינם בבעלות ו/או אינם מופעלים על-ידי פרקטיקה (להלן לפי העניין – הקישורים, האתרים המקושרים). יובהר שהקישורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. עוד יובהר ויודגש כי אין בקיומם של קישורים כאמור משום המלצה ו/או מתן חסות ו/או אחריות כלשהי לנכונות המצגים באתרים המקושרים ו/או הבעת דעה של פרקטיקה בקשר עם האמור באתרים המקושרים ופרקטיקה אינה אחראית לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם ו/או לתוקפם ו/או לנכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או צפייה ו/או כניסה דרך האתר לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
  • 13.לפרקטיקה לא תהיה אחריות כלשהי לגבי מידע ו/או מצגים שבאתר שמקורם בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד פרקטיקה בשל כך.

  • מהות השירות ותנאי מימוש
  • 14.פרקטיקה מאפשרת לרכוש שיעור ו/או חבילת שיעורים (כהגדרתם לעיל) ללימוד שפה אצל ספק שיעורים (כהגדרתו לעיל).
  • 15.מכיוון שתהליך השיפור תלוי ביכולות ובהשקעה של התלמיד פרקטיקה אינה מתחייבת וגם אינה יכולה להתחייב כי רוכש השיעורים ישפר את ידיעותיו ו/או השכלתו בשפה כלשהי ו/או יצליח בבחינות כלשהן וכיוצא בזאת.
  • 16.ניתן לרכוש שיעור ו/או חבילת השיעורים כמפורט באתר בלבד ומרשימת השפות המנויות באתר.
  • 17.מחיר שיעור כולל מע"מ כדין, אלא אם נאמר אחרת.
  • ניתן לרכוש מנוי חודשי כאשר זה מוגבל בכמות השיעורים שניתן לקבל בחודש בגדרי המנוי. מנוי חודשי יתחדש באופן אוטומטי ביום הראשון לחודש העוקב (וחוזר חלילה) וזאת במידה ולא התקבלה מאת המשתמש הודעה אחרת וזאת עד 5 ימים טרם מועד החידוש.
  • 18.מכירת שיעור תיעשה רק לצורך שימוש פרטי ולא לשם מכירה הלאה. שימוש שאינו כאמור הינו הפרה יסודית של ההסכם ויקנה לפרקטיקה את הזכות לבטל באופן מיידי את עסקת מכירת השיעור ולגבות פיצוי מוסכם בגובה מלוא עלות הרכישה. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה של העברת שיעור לצד שלישי ימשיכו לחול כל הוראות הסכם זה ללא יוצא מהכלל.
  • 19.ככל שנרכשה חבילת שיעורים אך המשתמש מכל סיבה שהיא לא עשה שימוש במלואם או בחלקם, לא יהיה בכך כדי להקנות לו כל זכות לקבלת החזר ו/או עודף מאת פרקטיקה או מאת ספק השיעורים.
  • ככל שהמשתמש קיבל יותר שיעורים מאשר סך השיעורים ששילם עבורם, וזאת מכל סיבה שהיא ללא יוצא מן הכלל, הוא יהא חייב בתשלום בגינם.
  • 20.ביצוע שינויים ברכישת שיעור ניתן לבצע אך ורק באמצעות וואטסאפ למספר:058-7539846.
  • 21.מובהר ומוסכם שתוקפו של שיעור או חבילת שיעורים מוגבל בזמן ו/או במועד לצורך מימוש וזאת כמפורט בפרטי השיעור/חבילה שבאתר, ועל רוכש השיעור החובה הבלעדית לממש את זכותו לקבלת שיעור במסגרת הזמן המוגדרת. רוכש השיעור מצהיר בזאת שהוא מודע לכך שלאחר תום תקופת התוקף לא יהיה ניתן לממש את השיעור ולא תעמוד לו אל מול פרקטיקה ו/או ספק השיעורים כל זכות מכל סוג ומין שהוא, לרבות להחזר כספי.
  • 22.אחריותו הבלעדית של רוכש השיעור לממש זכותו במועד ו/או בטרם יפוג תוקף זכותו לקבלת שיעור.
  • 23.תאום מועד קיום השיעור/חבילת השיעורים ייעשה באמצעות האתר בלבד, בכפוף לזמינותו של ספק השיעורים.
  • 24.לפרקטיקה הזכות לשנות מחירו של שיעור ו/או חבילת שיעורים ו/או תנאי העברת השיעור ו/או תנאי ניצול הזכות לקבלת שיעור, וזאת בכל רגע לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובה ליתן על כך הודעה מראש. למען הסר ספק לא יחול שינוי כאמור בשיעור/ים שכבר נרכש ומלוא תמורתו שולמה.
  • 25.לפרקטיקה הזכות לשנות את חבילות השיעורים ו/או הרכבן של החבילות ו/או מחירן של החבילות בכל רגע לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובה ליתן על כך הודעה מראש. למען הסר ספק לא יחול שינוי כאמור בחבילות שכבר נרכשו ומלוא תמורתן שולמה.
  • 26.לפרקטיקה הזכות לשנות ו/או להחליף ו/או להוסיף ו/או לגרוע שפות ו/או חבילות ו/או את ספקי שיעורים, וזאת בכל רגע לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובה ליתן על כך הודעה מראש והיא אינה מתחייבת להמשיך ולהציג באתר ו/או למכור שיעורים הניתנים לניצול אצל ספק שיעורים מסוים כלשהו ו/או באמצעות חבילה כלשהי.
  • 27.ככל שנרכשה חבילה לפרקטיקה הזכות להודיע לרוכש, וזאת בכל רגע מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, על ביטול יתרת השיעורים שהחבילה שטרם נערכו, והתשלום על יתרת השיעורים שנותרו בחבילה יוחזר לרוכש.
  • 28.ניתן לעשות בכל שיעור ו/או חבילה ניצול חד פעמי.
  • 29.יובהר כי באתר מצגים לגבי ספקי השיעורים, והאתר משמש, בין היתר, כבמה להצגת ספקי השיעורים, ובמסגרת זו מוצגים באתר, באמצעי המחשה שונים, לרבות תיאורים ו/או תמונות ו/או סרטונים ו/או קבצי קול וכיוצא בזה, שירותי ספקי השיעורים (להלן – המצגים). יובהר ויודגש שכל המצגים באתר, מכל סוג ומין שהוא, בקשר עם ספקי השיעורים, לרבות כל המצגים בקשר לטיבם, אופיים, איכותם, הנלווה להם, וכיוצא בזה, נעשה באופן בלעדי בהסתמך על מידע שהועבר על-ידי ספקי השיעורים, ויש לראותם כמצגים של ספקי השירותים ולא כאלה שנעשו על-ידי פרקטיקה, ולא תהיה לפרקטיקה כל אחריות מכל סוג ומין שהוא לגבי נכונותם של המצגים ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מהסתמכות על המצגים, ולספקי השיעורים תהא אחריות בלעדית בקשר לאמור במצגים, ורוכש שיעור ו/או משתמש באתר פוטר בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי הדיר את פרקטיקה מכל אחריות בקשר עם המצג לרבות מכל נזק מכל סוג ומין שהוא שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המצגים.
  • 30.
  • 31.פרקטיקה אינה מאפשרת ואינה מתחייבת על בחירת ספק שיעורים מסוים ו/או כי כל השיעורים בחבילה נרכשת יועברו באמצעות אותו ספק שיעורים ו/או אינה מתחייבת על מועד מסוים בקשר להעברת שיעור על-ידי ספק שיעורים.
  • 32.רכישת שיעור או חבילה אינה מהווה אישור בדבר זמינות ספק שיעורים מסוים במועד מסוים ורק אישור סופי מאת האתר ובו כל הפרטים הרלבנטיים והנדרשים יהווה אישור סופי בדבר מועד קיום השיעור זהות ספק השיעורים.
  • 33.רוכש שיעור אשר נקבע מועד להעברת השיעור באמצעות ספק השיעורים, יכול להודיע כי הוא מעוניין לשנות ו/או לדחות /או להקדים את מועד השיעור, וזאת עד 24 שעות טרם המועד הקבוע. כל שינוי שהוא, כאמור, שייעשה פחות מ-24 שעות טרם המועד הקבוע יראו כאילו התקיים השיעור והרוכש לא יהא זכאי להחזר כספי ו/או לקביעת שיעור חלופי.
  • 34.איחור של רוכש לשיעור שיעלה על 15 דקות יביא לביטולו של השיעור, וזאת מבלי שהרוכש יהא זכאי להחזר של התשלום ו/או לא יהיה זכאי לשיעור חלופי.
  • 35.ככל ששיעור בוטל או התבקש שינוי מועדו על-ידי ספק השיעורים, פרקטיקה תעשה מאמץ סביר לתאם שיעור חלופי במועד הנוח לרוכש השיעור. עם זאת יובהר שבכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינוי מועד העברת שיעור על-ידי ספק השיעורים פרקטיקה לא תהיה אחראית להחזר כספי לרוכש שיעור ו/או לפיצויו ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד פרקטיקה.
  • 36.ככל שיתבטל שיעור מסיבות שאינן תלויות ברוכש השיעור/חבילה, כגון בעיות טכניות שלא אצל הרוכש ו/או מחמת מחדל של ספק השיעורים, ייקבע שיעור במועד חלופי וזאת ללא תשלום נוסף מצד הרוכש.
  • 37.רוכש שיעור/חבילה אחראי באופן בלעדי על תקינות הציוד הטכני שלו שנועד להעברת השיעור באופן תקין (מחשב עם חיבור תקין ורציף לאינטרנט מהיר, מיקרופון, אזניות, מצלמת רשת) ובאחריותו הבלעדית לוודא את תקינותם לפני קיומו של כל שיעור. יובהר כי שיעור שלא התקיים ו/או נקטע מחמת כשל טכני בציוד של הרוכש לא יזכה אותו בהחזר כספי ו/או בשיעור חלופי.
  • 38.בעת ביצוע רכישת שיעור או חבילה יתבקש רוכש השיעור, בדרך של מילוי טופס (מודפס או אלקטרוני) או טלפונית או על ידי סוכן המכירות, למסור פרטים לרבות שם מלא, מספר אמצעי זיהוי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה (להלן – הפרטים). יובהר כי הרוכש אינו חייב למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונו והסכמתו של למסירתם. אולם, מובהר שאם לא נמסרו על-ידי הרוכש כל הפרטים המבוקשים לא תתאפשר רכישת שיעור או חבילה ולא תיכרת עסקה בין הצדדים. פרקטיקה תפעל כמיטב יכולתה לשמירת הפרטים ולא תעשה בהם כל שימוש אלא בכפוף לאמור בהסכם זה.
  • 39.מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית ועוולה אזרחית ונגד מוסר פרטים כוזבים אפשרי כי ינקטו הליכים משפטיים, לרבות תובענה אזרחית בגין נזקים שיגרמו לפרקטיקה ו/או מי מטעמה ו/או לספק השיעורים ו/או מי מטעמו.
  • 40.מובהר כי לפרקטיקה לא תהא אחריות, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי רוכש שיעור בהקלדת הפרטים באתר, והרוכש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיה.
  • 41.לפרקטיקה שמורה הזכות לבטל באופן חד צדדי לפי שיקול דעתה הבלעדי רכישה של שיעור או חבילה בשל מסירת פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים ו/או שאינם מדויקים.
  • 42.המשתמש באתר ו/או רוכש שיעור אשר מסר כתובת דואר אלקטרוני מביע בכך הסכמה מלאה לקבלת הודעות דואר אלקטרוני מאת פרקטיקה, לרבות הודעות בעלות תוכן שיווקי ו/או פרסומי. כדי לחדול מקבלת הודעות כאמור יש לפנות אל פרקטיקה בבקשה להסרה מרשימת תפוצה בכתובת דואר אלקטרוני service@speakingenglish.co.il.
  • 43.התשלום בגין רכישת שיעור או חבילה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי כאשר בעת ביצוע הרכישה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם שבלעדיו אין להשתכללות עסקת רכישת שיעור או חבילה.
  • 44.לפרקטיקה שמורה הזכות לבטל באופן מיידי, חד צדדי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך ליתן על כך הודעה מראש רכישה של שיעור או חבילה בשל כשל, חלקי או מלא, בפרעון תשלום תמורה בגין שיעור ו/או חבילה.

  • ביטול עסקה
  • 45.מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הצרכן) והתקנות מכוחו, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן – התקנות).
  • 46.מוסכם כי רכישת שיעור ו/או חבילת שיעורים באתר דינה כרכישת חוגים או קורסים כקבוע בסעיף 9 בתוספת לתקנות.
  • 47.לשם הנוחיות בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכול רוכש שובר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
  • א.בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
  • ב.מפאת שמדובר בחוגים או קורסים לא יוכל רוכש שיעור או חבילה לבטל את העסקה אם מועד ביטולה חל בתוך 14, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות; עת שמכירת שיעור או חבילה תתבצע בדרך של מכר מרחוק ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה בתנאי שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות.
  • ג.בגין ביטול עסקה פרקטיקה תהא רשאית לגבות דמי ביטול עסקה בשעור של 5% משווי העסקה או 100 ₪ – הנמוך מביניהם.
  • 48.ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לפרקטיקה בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני service@speakingenglish.co.il. מובהר כי יש לוודא עם נציגי פרקטיקה את קבלת הודעת הביטול וזאת במספר וואטסאפ: 058-7539846.

  • פרטיות
  • 49.בכפוף לאמור בהסכם זה פרקטיקה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטים שנמסרו על-ידי רוכש ומניעת הגעתם לידי צדדים שלישיים. יובהר שמאחר שבין היתר מדובר בביצוע פעולות בסביבה אינטרנטית אין באפשרותה של פרקטיקה להבטיח באופן מוחלט את אי חשיפת הפרטים והמידע האגור במחשביה ואם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות לפרטים שנמסרו על-ידי רוכש ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרקטיקה.
  • 50.פרקטיקה לא תעביר פרטים שנמסרו לה על ידי רוכש לצד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:
  • א.העברת הפרטים לספקי שיעורים לצורך העברת שיעור;
  • ב.אם הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפרקטיקה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם לרבות ספק שיעורים;
  • ג.אם נעשה שימוש בשירותי פרקטיקה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • ד.אם הרוכש הפר את תנאי הסכם זה ו/או כל הסכם נוסף עם פרקטיקה או מי מטעמה;
  • ה.אם התקבל בידי פרקטיקה צו שיפוטי המורה לה למסור את הפרטים לצד שלישי;
  • ו.בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין רוכש ו/או משתמש באתר לבין פרקטיקה .
  • 51.פרקטיקה תהא רשאית להעביר פרטים, מידע או העתק מהם ליישות משפטית אחרת עימה תתמזג ו/או בה תארגן את פעילותה, לרבות פרטים שקיבלה מאת לקוחותיה ומידע שנאגר אודות ללקוחותיה ו/או הגולשים באתר ו/או רוכשי שיעור/חבילה, ובלבד שאותה יישות משפטית תקבל על עצמה כלפיהם את הוראות סעיפי הפרטיות שבהסכם זה.
  • 52.פרקטיקה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על-ידי לקוחותיה בעת רכישת שיעור/חבילה ובכל מידע שייאגר אודות לקוחותיה ו/או גולשים באתר בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. פרקטיקה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אישית אל מי מלקוחותיה ו/או מזהים אותם באופן אישי.
  • הלקוח מאשר שהשיעורים יוקלטו, בין היתר לצורכי בקרת איכות.
  • קניין רוחני
  • 53.זכות היוצרים באתר וכל המוצג ו/או הקשור עם האתר הינם קניינה של פרקטיקה בלבד או מוצג באתר בהרשאה של בעלי הזכויות.
  • 54.סימני המסחר, המידע והסודות המסחריים של פרקטיקה והקשורים באתר הם קניינה של פרקטיקה. אין המשתמש באתר רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לפרקטיקה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים, תמונות, תיאורים, גרפיקה, קבצי קול, סרטונים, כל אמצעי המחשה אחר והסימנים המסחריים הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הנם רכושה של פרקטיקה ואלו מוגנים על-פי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל.
  • 55.אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של פרקטיקה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלותה של פרקטיקה ובין אם בבעלות צד שלישי.
  • 56.בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט יש לקבל מפרקטיקה אישור מראש ובכתב.

  כללי
  57.על רוכש שיעור/חבילה ו/או מבקר באתר נאסר ליצור קשר עם ספק שיעורים באופן ישיר ושלא באמצעות האתר, וכן והוא מתחייב שלא להפנות לספק השיעורים אדם כלשהו במטרה לקבל שיעור ללימוד שפה, עוד הוא מתחייב שלא לקבל ו/או לרכוש מספק שיעורים כל שירות שהוא שלא באמצעות האתר. תנאי זה הינו יסודי בהסכם, והפרתו תזכה את פרקטיקה בפיצוי מוסכם בגובה שווי השירות ו/או השיעור ו/או החבילה שהתקבל מאת ספק השיעורים, ופרקטיקה תהא זכאית ורשאית, וזאת נוסף על כל סעד אחר המוקנה לה על-פי כל דין, לחייב באופן חד צדדי את אמצעי התשלום של הרוכש או המבקר באתר בשווי סך הפיצוי המוסכם.
  • 58.רוכש שיעור/חבילות ו/או משתמש באתר מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש בשפה פוגענית ו/או מעליבה ו/או לפרסם לשון הרע ו/או הכוללת רמיזות מיניות ו/או לא להעלות הצעות בעלות תכן מיני (אפילו לא ברמיזה). ככל שהרוכש יפעל כאמור פרקטיקה ו/או ספק השיעורים יהיו רשאים להפסיק את השיעור/חבילה באופן חד צדדי וזאת מבלי שהרוכש יהיה זכאי להחזר כספי. נוסף על כך הרוכש מתחייב לשפות ולפצות את פרקטיקה ו/ או ספק השירותים ו/או מי מטעמם בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תביעה ו/או הוצאות משפטיות אשר יגרמו לפרקטיקה ו/או ספק השירותים ו/או מי מטעמם בגין הפרת סעיף זה.
  • 59.יובהר כי השימוש באתר, בהיותו מצוי ברשת האינטרנט, אפשרי כי יהיה כרוך בתקלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים אשר אינן בשליטתה של פרקטיקה, וזו לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן מידע ו/או שיבוש ו/או תקלה הקשורים בהעברת מידע באינטרנט בין למשתמש באתר ובין לצד שלישי כלשהו.
  • 60.רוכש שיעור/חבילה ו/או משתמש באתר מסכים בזאת שפרקטיקה תוכל לפי שיקול דעתה לעשות שימוש ב"עוגיות מידע" (COOCKIES) שיאספו לצרכי אבטחת מידע ו/או איסוף נתונים אישיים וסטטיסטיים ו/או לצורך התאמת תצוגת האתר. יובהר שמניעת אפשרות איסוף עוגיות המידע עלול לגרום לכך שלא יהיה באפשרות האתר לספק חלק מהשירותים והתכונות ו/או ששירותי האתר יסופקו באופן שאינו מיטבי (אופטימאלי).
  • 61.פרקטיקה תהא זכאית ורשאית להקליט חלק מהשיעורים, וזאת בין היתר לצרכי בקרת איכות.
  • 62.סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם הסכם זה ו/או רכישת שיעור/חבילה ו/או האתר תהיה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
  • 63.ניתן ליצור קשר עם פרקטיקה בוואטסאפ מספר 050-8560804 או באמצעות דוא"ל service@speakingenglish.co.il.
  X
  אני מצהיר כי כל האמור והמפורט להלן מוסכם ומקובל עלי, ללא סייג, כתנאי לשימוש באתר ולשירותים הניתנים באמצעות האתר, ולרבות רכישת שיעור ו/או חבילת שיעורים.

   

  קורס אנגלית אונליין

  נמאס לכם להתבייש בשיחות באנגלית?

  רוצים שילדיכם יצליחו בחיים?

  שיעורים פרטיים אונליין עם מורים דוברי אנגלית .

  השיעורים בשעות שנוחות לכם באמצעות חיבור מהמחשב או מהנייד.

  ללמוד בזמן שנוח לך
  מותאם לצרכים של כל תלמיד
  ניתן ללמוד מכל מקום
  שיעורי אונליין אינטראקטיביים
  בית ספר החדשני לאנגלית שנותן לך את הכלים להצלחה
  שיעורי אנגלית לצעירים מבוגרים וילדים
  בית תוכנה לקידום אתרים
  ×

  שיחת ווטסאפ